Tomt i Tolomarka

22.03.2018

Tomt A på ca 1085m2 med utsikt til salgs kr 950.000,- SOLGT

Utsikt frå tomta

                     Tomta ligger på oppsida av vegen bortom gult hus.

Tomta

Sjølveigande bustadtomt. Tomta vert levert byggjeklar med veg og infrastruktur til tomtegrensa. Ytterlegare opparbeiding av kvar enkelt tomt er kjøpar sitt ansvar og kostnad. Tomta vil få eige gards- og bruksnummer. Tomtene er pr i dag ubebygde.

Seljar

Salsrepresentant for tomta er Hardanger Byggsenter as.                                              

Prisar og areal

Prisen er 950.000,- . Avvik i areal på inntil 10% (etter oppmåling) gjer ikkje rett til prisavslag.  I tillegg kjem dokumentavgift på 2,5% til staten og tinglysingsgebyr.

Lokasjon

Tomta ligg i skrånande terreng mot sørvest. Gode sol- og utsiktstilhøve frå tomta.

Klausul

Hardanger Byggsenter AS skal stå for overordna prosjektering og utføring av prosjektet på tomta.

Interne vegar i feltet

Interne vegar i tråd med reguleringsplan er ferdig opparbeidd fram til tomtene, med asfaltert overflate.  Og er kommunale.

Vatn- og avløpssystem

Vatn- og avløpsleidingar er ferdig opparbeidd fram til tomtegrenser. Offentleg tilknytningsavgift vert betalt av kjøpar, og er ikkje medteke i salspris.

Fiber

Trekkjerøyr for fiberkabel vert lagt fram til tomtegrenser. Eventuell tilknytningsavgift vert betalt av kjøpar, og er ikkje medteke i salspris.

Straum

El-kabel vert lagt fram til tomta.  Anleggsbidrag for straumtilknytning på kr 25.000,- vert betalt av kjøpar, og er ikkje medteke i salspris.

Tillatt utbygging

Reguleringsplan «Reguleringsplanen Tolomarka», gjeld for området. Kjøpar pliktar å rette seg etter føresegner og plankart for utbygging.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert fastsett av Kvam Herad. Kommunale avgifter vert belasta den enkelte heimelshavar til tomta direkte frå kommunen.

Likningsverdi

Likningsverdi er ikkje fastsett.

Betalingsbetingelsar og oppgjer

Etter avtale

Overtakelse etter avtale:

Tomta vert rekna som overtatt så snart fullstendig kjøpesum iht. kontrakt er innbetalt valgt advokat sin klientkonto. Heimel til tomta overføres straks oppgjør iht. kontrakt er innbetalt.

Kjøpers undersøkelsesplikt:

Kjøper oppfordres til nøye å gjennomgå eigedomen og leveransebeskrivelse med vedlegg. Kjøpar kan ikke gjere gjeldande mangel for forhold denne kjente eller burde kjent til då avtalen om kjøp av eigedomen vart inngått. Me anbefalar at kjøper undersøkjer eigedomen grundig.

Kontraktsmessige forhold:

Seljar kan ikkje stilles til ansvar for kjøpers byggjeløyves innhald og/eller omfang. Kjøpar har risikoen for alle eventuelle offentligrettslige krav knytta til gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuell konsesjon, samt for alle offentlige tillatelser Kjøpars utbygging medfører. Vidare er Kjøpar i eit kvart henseende sjølv ansvarleg for dei tiltak Kjøpar gjer i samband med utvikling og utbygging av eige Tomt. Eventuelle uheldige konsekvenser av Kjøpers byggearbeider kan ikkje rettast mot Seljar. Kjøpar er sjølv ansvarleg for å gjere seg kjent med og ta hensyn til forhold som er av betydning for sin utbygging, som for eksempel, men ikkje begrensa til, plassering og funksjonalitet av felles infrastruktur, forhold til naboeiendommer og liknande. Kjøpar er sjølv ansvarleg for å gjere seg kjent med søknadane for omkringliggjande tomter og eventuelle konsekvenser dette har for Kjøpar. Seljar kan ikkje haldast ansvarleg for slike konsekvenser overfor Kjøpar.

Selgers rett til å stanse gjennomføring av transaksjonen:

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er selger pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan selger stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Viktig informasjon:

Eiendommen vert seld i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingsloven § 3-9. Dette betyr mellom anna at det kun føreligg ein mangel når:

Kjøpar ikkje har fått opplysninger som seljar kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å rekne med å få, eller når seljar gir uriktige opplysningar om eigedomen, jf. Avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.

Videre kan det føreliggje ein mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i følgende dokumenter:

- Kjøpekontrakt

- Reguleringskart med bestemmelser

- Grunnbokutskrift for eiendommene



Ta kontakt for ein hyggjeleg prat. :)